Home > Activities Held > 2017-2018>保良局歷史博物館 [ 博物館大使 ] 2018
   

保良局歷史博物館 [ 博物館大使 ] 2018

29/09/2018

本校同學溫婉茵獲得銀獎, 另外莊穎琳 , 李海桐獲得優異獎, 服務獎的同學有陳嘉雯 , 張美靜, 張泳欣, 蔡欣霖, 何佩瞳, 關鈺山, 李嘉俊, 李東怩, 李慧心, 邱靖茵, 黃芊悠, 官雅莉, 曾海祺20180310_094841.jpg 20180310_094841.jpg 20180310_094841.jpg 20180310_094841.jpg 20180310_094841.jpg
20180310_094841.jpg 20180310_094841.jpg 20180310_094841.jpg 20180310_094841.jpg 20180310_094841.jpg
20180310_094841.jpg 20180310_094841.jpg 20180310_094841.jpg 20180310_094841.jpg 20180310_094841.jpg